Vedtægter

§ 1Foreningens navn er Hadsund civile Hundeførerforening (DcH Hadsund).
Dens hjemsted er Mariagerfjord kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 2Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner og færdigheder til konkurrencesport, dels at medvirke til fremme og forbedring af vilkårene for hunde generelt.
Det er endvidere foreningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke denne aktivitet, samt med udgangspunkt i hundearbejde at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.For at opnå disse mål skal foreningen:

1.Samle hundeinteresserede personer i en forening. Det er en forudsætning for udøvelse af aktivt hundearbejde, at den pågældende er medlem af foreningen.
2.Arbejde for at uddanne det enkelte medlem i at forstå og få optimal glæde ved samarbejde og samvær med hunden, så den får et aktivt og indholdsrigt liv.
3.Formidle trænings- og konkurrencetilbud, der tilgodeser hundens behov og hundeførerens interesser. Arbejde med både konkurrence- og breddetræning samt grundlæggende opdragelse af familiehunden, herunder gennem et aktivt ungdomsarbejde at fremme børn og unges omgang med og forståelse for hunden.
4.Arbejde på at fastholde medlemmerne gennem et aktivt foreningsliv.
5.Afholde lokale konkurrencer og/eller prøver.
6.Tilmelde/godkende deltagere til konkurrencer med andre foreninger i DcH.
7.Uddanne eller lade uddanne kvalificerede ledere, instruktører og dommere.

§ 3Enhver der vil medvirke til fremme af foreningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i foreningen, såfremt ansøgeren har gjort sig skyldig i en i den offentlige mening vanærende handling.Nye medlemmer betaler et indskud, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Foreningen skal betale det fastsatte kontingent til Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Medlemmer, der overføres fra en anden forening i DcH, og som har betalt kontingent i denne forening for foreningsåret, skal først betale kontingent til foreningen fra næste regnskabsårs begyndelse. Bestemmelserne gælder kun kontingent og ikke evt. træningsgebyr.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens formand eller kasserer inden regnskabsårets udløb. Sker udmeldelse ikke, er medlemmet pligtigt at betale kontingentet for det næste regnskabsår.

Foreningen tilmelder straks ved indmeldelsen nye medlemmer til landsforeningen.


§ 4Kontingentet for aktive og passive medlemmer fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet består af 2 dele: grundkontingent og træningsgebyr. Ingen kan deltage i foreningens aktiviteter uden at betale grundkontingent, der dækker grundomkostningerne ved medlemskabet og giver medlemmet almindelige medlemsrettigheder. Træningsgebyret giver adgang til træning i henhold til bestyrelsens træningsplan. Medlemmer der ikke inden 1. januar har betalt kontingent, kan slettes af foreningen. Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer, forinden skyldigt kontingent for det pågældende regnskabsår er betalt.Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav på foreningen eller dens midler.

§ 5Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar måned.Generalforsamlingen behandler følgende sager:

1.Valg af dirigent
2.Beretning af foreningens formand
3.Regnskabsaflæggelse af foreningens kasserer
4.Indkomne forslag
5.Valg af formand
6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
7.Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8.Valg af 2 revisorer
9.Valg af 1 revisorsuppleant
10.Eventuelt

Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når bestyrelsen bestemmer det.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. december.


§ 6Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.Vedtægterne skal som information indsendes til kredsformanden senest 4 uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget. Kredsformanden videresender efter kontrol en kopi til DcH´s sekretariat.

§ 7Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle aktive medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

§ 8Generalforsamlingen skal afholdes senest den 31 januar.Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel, skriftligt til alle medlemmer eller ved annoncering i de lokale dagblade eller i medlemsbladet. Indkaldelse skal indeholde dagsordenen samt ordlyden af evt. indkomne forslag.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom og samtidig til formanden indsender en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen afholdes inden 4 uger efter at begæring herom er modtaget og indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling.


§ 9Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Formanden vælges for 2 år ad gangen (ulige år) af den ordinære generalforsamling. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år og afgår med halvdelen ved hvert valg, første gang ved lodtrækning. Endvidere vælges 2 suppleanter og 2 revisorer med 1 suppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær Foreningen tilpligtes/tegnes af formand og kasserer eller af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.Bestyrelsen er ulønnet, dog kan der af foreningens midler bevilges fri rejse og evt. diæter til repræsentation i hundesagens interesse.

§ 10Foreningens regnskabsår er 1/1 til 31/12. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden 1 uge før og fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

Regnskaber og bilag skal gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen. Bestyrelsen fører et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol.


§ 11Samtlige medlemmer har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger mod forevisning af sidste medlemskvittering. Medlemmerne skal dog rette sig efter ledelsens anmodninger.Konkurrencer og opvisninger afholdes når bestyrelsen finder det formålstjenligt. Valg af dommere, indkøb af præmier og uddelinger af disse foretages af bestyrelsen. Tilmelding til konkurrencer skal ske gennem bestyrelsen, der om nødvendigt kan fastsætte kvalifikationskrav.

Bestyrelsen har ansvaret for, at hundene deltager i de klasser, hvor de rettelig hører hjemme.


§ 12Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

§ 13Foreningen kan hverken opløses eller udmeldes af Danmarks civile Hundeførerforening, så længe mindst 5 medlemmer gør fordring på dens beståen.
Skulle der ske udelukkelse af DcH, opløsning eller udmeldelse, skal ejendele, udlånt eller stillet til disposition for foreningen af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening, leveres tilbage til denne. Foreningens ejendele og kapital i øvrigt tilfalder DcH kreds I til oprettelse af en senere DcH afdeling i Mariagerfjord kommune.Opløsning af en forening eller udmeldelse af en forening af Danmarks civile Hundeførerforening kan kun ske efter vedtagelse på 2 generalforsamlinger, afholdt med minimum 4 ugers mellemrum.Til sikring af et optimalt informationsniveau til medlemmerne, skal kredsformanden inviteres med til den 1. Generalforsamling med taleret.

Referat af den generalforsamling skal tilsendes kredsformanden inden 14 dage.

Vedtager 1. generalforsamling ophør/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg, hvori kredsformanden, har sæde, til varetagelse af daglige opgaver, herunder udfærdigelse af indbydelsen til generalforsamling nr. 2 samt evt. bilag.

Som medlem af forretningsudvalget er kredsformanden selvskreven deltager i denne 2. generalforsamling med taleret. Som deltager i 2. Generalforsamling er et medlem af ordensudvalget, dog ikke kredsens OU-medlem, selvskreven med taleret.

I tilfælde af udmeldelse eller eventuelt udelukkelse må foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logo(er).

Nyheder

Sponsorer