Vedtægter

1. Lokalforeningens navn og hjemsted

1.1 Lokalforeningens navn er Hadsund civile Hundeførerforening / Danmarks civile Hundeførerforening Hadsund.

1.2 Forenings hjemsted er Mariagerfjord Kommune.

2. Tilknytning

2.1 Lokalforeningen er medlem af Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

2.2 Lokalforeningen må ikke handle i strid med Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforenings vedtægter og regler. I øvrigt er lokalforeningen selvbestemmende inden for egne rammer.

3. Formål

3.1 Lokalforeningens formål er at samle hundeinteresserede personer og arbejde på at uddanne det enkelte medlem i at forstå hunde og få glæde ved samarbejde og samvær med sin hund.
Foreningen skal formidle trænings- og konkurrencetilbud, der kan give hunde et aktivt og indholdsrigt liv og tilgodese hundenes behov.

3.2 Det er endvidere lokalforeningens formål at tilbyde hundeinteresserede mulighed for at dyrke de i pkt. 3.1 nævnte aktiviteter samt, med udgangspunkt i hundearbejde, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i lokalforeningen og i det lokale samfund.

4. Medlemmer

4.1 Enhver der vil medvirke til fremme af lokalforeningens formål, kan optages som medlem. Bestyrelsen kan dog nægte optagelse i lokalforeningen, såfremt optagelse efter en konkret vurdering af ansøgeren ikke findes i overensstemmelse med lokalforeningens tarv.

4.2 Lokalforeningens medlemmer bliver straks ved indmeldelsen registreret i landsforeningen, så medlemmet opnår de rettigheder der følger heraf.

4.3 Medlemmer af lokalforeningen, der har betalt grundkontingent og træningsgebyr, har gratis adgang til træning på lokalforenings træningsplads.
Medlemmer af lokalforeningen, der har betalt grundkontingent og træningsgebyr, har gratis adgang som tilskuere ved konkurrencer og opvisninger.
Kvittering for medlemskab skal kunne forevises ved forlangende.

4.4 Udmeldelse skal ske skriftligt til lokalforeningens formand eller kasserer. Manglende rettidig betaling af kontingent for nyt kalenderår kan af lokalforeningen betragtes som udmeldelse af lokalforeningen.

4.5 Kontingent til Landsforeningen er gældende for kalenderåret uanset hvornår medlemmet er registreret som medlem hos lokalforeningen.
Hvis et medlem af lokalforeningen fortryder sit medlemskab inden 3 uger efter indmeldelse, og det fulde kontingent refunderes af lokalforeningen, skal der ikke betales kontingent til Landsforeningen for det medlem.

5. Kontingent

5.1 Kontingentet for lokalforeningens medlemmer fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling for det efterfølgende kalenderår.
Kontingentet består af to dele: grundkontingent og træningsgebyr.
Grundkontingent dækker kontingent til kreds og landsforening, samt grundomkostninger ved medlemskab af lokalforeningen.
Træningsgebyr giver adgang til træning i lokalforeningen, og til at deltage i konkurrencer på vegne af lokalforeningen.

5.2 Ingen kan deltage i lokalforeningens aktiviteter uden at betale grundkontingent.

5.3 Ingen kan deltage i træning eller konkurrencer uden at betale grundkontingent og træningsgebyr.

5.4 Medlemmer, der overføres fra en anden lokalforening i DcH, om som har betalt kontingent i denne lokalforening for foreningsåret, skal først betale kontingent til lokalforeningen fra næste foreningsårs begyndelse. Bestemmelsen gælder kun kontingent og ikke eventuelt træningsgebyr.

5.5 For medlemmer, der træningsmæssigt tillige er tilknyttet andre lokalforeninger, betales der kun for ét medlemskab til Landsforeningen og kredsen. Hvis medlemskabet i den betalende lokalforening ophører, bortfalder den træningsmæssige adgang til de øvrige lokalforeninger også.

5.6 Ekskluderede, slettede eller udmeldte medlemmer har intet krav mod lokalforeningen eller dens midler, herunder tilbagebetalt af kontingent.

6. Generalforsamling

6.1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af januar.

6.2 Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel skriftligt til alle medlemmer, på lokalforeningens hjemmeside, ved opslag på lokalforeningens træningsplads eller lignende. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, ordlyden af eventuelle indkomne forslag og bestyrelsens indstilling til kontingentfastsættelse.

6.3 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum have følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Beretning af lokalforeningens formand
3. Regnskabsaflæggelse af lokalforeningens kasserer
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent, træningsgebyr
6. Valg af formand
7. Valg af kasserer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af to revisorer
11. Valg af en revisorsuppleant
12. Eventuelt

6.4 Enhver beslutning, undtagen forandring, vedtagelse eller ophævelse af lokalforeningens vedtægter, træffes med simpelt flertal, medmindre andet er bestemt.

6.5 Skriftlig afstemning skal finde sted når mindst 1/10 af de fremmødte medlemmer forlanger det, eller når dirigenten bestemmer det.

6.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest den 15. december i året før generalforsamlingen.

6.7 Adgang til generalforsamlingen med stemme- og taleret har alle medlemmer, der har betalt grundkontingent og træningsgebyr. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ikke finde sted.

6.8 Til vedtægternes vedtagelse, ophævelse eller forandring kræves 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer

6.8.1 Vedtægterne og efterfølgende ændringer skal senest fire uger efter den generalforsamling, hvor de er vedtaget, sendes til kredsformanden samt landsforeningens forretningsfører.

7. Ekstraordinær generalforsamling

7.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring derom til lokalforeningsformanden. Begæringen skal indeholde en skriftlig redegørelse over de sager, der ønskes behandlet.

7.2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst to ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt en redegørelse for årsagen til afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

7.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes inden fire uger efter, at begæring derom er modtaget.

8. Bestyrelsen

8.1 Bestyrelsen består af en formand og kasserer samt tre bestyrelsesmedlemmer.

8.2 Formand og kasserer vælges for to år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand vælges i ulige år. Kasserer vælges i lige år.

8.3 Den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen. I ulige år vælges to medlemmer og i lige år vælges et medlem.

8.4 Genvalg af bestyrelsens medlemmer, herunder formand og kasserer, kan finde sted.

8.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen skal være konstitueret senest en måned efter afholdelse af generalforsamlingen.

8.6 Bestyrelsen har ansvaret for lokalforeningens løbende drift, herunder afholdelse af træning, konkurrencer og arrangementer.

8.7 Bestyrelsen har ansvaret for, at der føres et regnskab med bilag, et medlemskartotek og en protokol for bestyrelsesmøder og beslutning.

8.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at hunde og førere ved konkurrence deltager i de klasser, hvor de hører hjemme.
Bestyrelsen kan vedtage kvalifikationskrav.

9. Udgiftsdækning

9.1 Lokalforeningen tegnes af formand og kasserer eller af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9.2 Bestyrelsesmedlemmers og øvrige medlemmers arbejde er ulønnet.

9.3 Lokalforeningen kan bevilge fri rejse og eventuelle diæter til repræsentation i lokalforeningens interesse.

9.4 Lokalforeningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Lokalforeningens medlemmer hæfter ikke for lokalforeningens gæld.

10. Regnskabsår

10.1 Lokalforeningens regnskabsår (foreningsår) er 1. januar til 31. december. Regnskabet skal føres i en let overskuelig form og skal foreligge i revideret stand inden en uge før, og fremlægges til godkendelse på, den ordinære generalforsamling.

10.2 Bestyrelsen skal sikre, at regnskaber og bilag gemmes i mindst 5 år efter godkendelsen.

11. Disciplinærsager

11.1 Med hensyn til disciplinærsager henvises til de til enhver tid gældende bestemmelser for Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

12. Opløsning

12.1 Lokalforeningen kan hverken opløses eller udmeldes af landsforeningen, så længe mindst fem medlemmer stemmer imod.

12.2 Opløsning/udmeldelse kan kun ske efter vedtagelse på to generalforsamlinger, afholdt med minimum fire ugers mellemrum. Kredsformanden inviteres med til den første generalforsamling med taleret.
Vedtager første generalforsamling opløsning/udmeldelse, oprettes et forretningsudvalg til varetagelse af daglige opgaver frem til den anden generalforsamling. Kredsformanden har sæde i dette forretningsudvalg.
Kredsformanden og et medlem af ordensudvalget har adgang til den anden generalforsamling med taleret.

12.3 I tilfælde af udmeldelse eller udelukkelse af en lokalforening, kan foreningen ikke fremover anvende hele eller dele af navnet Danmarks civile Hundeførerforening eller DcH´s logoer.

12.4 Lokalforeningens eventuelle ejendele og formue i øvrigt skal efter opløsning af lokalforeningen tilfalde kreds 1 under Landsforeningen til oprettelse af en senere lokalforening i Mariagerfjord Kommune.

Vedtaget på generalforsamling den 23. januar 2022.

Nyheder

Sponsorer